Statut

UDRUGA „RAMSKA ZAJEDNICA“

ZAGREB

S T A T U T

Zagreb, 29. lipnja 2023. godine

Na temelju čl. 13. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) i članka 25. statuta Udruge „Ramska zajednica“ od 28. lipnja 2018.  Sabor UDRUGE „RAMSKA ZAJEDNICA“, na sjednici održanoj dana 29. lipnja 2023. godine donio je 

STATUT

UDRUGE „RAMSKA ZAJEDNICA“ 

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja UDRUGE „RAMSKA ZAJEDNICA“ (u daljnjem tekstu: Udruga) o zastupanju, o ciljevima te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, o ostvarivanju javnosti rada Udruge, o članstvu i članarini, o pravima, obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova Udruge, unutarnjem ustroju, o tijelima udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine, prestanku te postupku s imovinom u slučaju prestanka rada Udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.

Udruga je udruga građana organizirana sukladno zakonu o udrugama pri nadležnim tijelima državne uprave.

Udruga je ustrojena kao nevladina, nepolitička i neprofitna pravna osoba.

Članak 3.

Naziv Udruge je UDRUGA „RAMSKA ZAJEDNICA“.

Sjedište Udruge je u Zagrebu.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor Udruge.

Članak 4.

Udruga može osnivati podružnice u mjestima na području Republike Hrvatske gdje se za to ukaže potreba.

Odluku o osnivanju podružnice donosi Upravni odbor Udruge.

Podružnice nemaju pravnu osobnost.

Članak 5.

Udruga ima pečat i štambilj, a služi joj za svakodnevno poslovanje.

Pečat je okruglog oblika, promjera 24 mm, s natpisom: UDRUGA „RAMSKA ZAJEDNICA“  Zagreb.

Štambilj je četvrtastog oblika duljine 55 mm i širine 15 mm i u njemu je upisan naziv i sjedište Udruge.

Članak 6.

Udruga ima znak.

Znak Udruge je povijesni grb Rame.

Način upotrebe znaka Udruge donosi Upravni odbor.

Članak 7.

Udrugu zastupa predsjednik.

II. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA I DJELATNOSTI

Članak 8.

Ciljevi udruge su:

 • sakupljanje, očuvanje i promicanje narodnih običaja, kulture i narodnog stvaralaštva svih oblika kulturno – umjetničkog i društvenog života kao i povijesnog naslijeđa Rame 
 • afirmiranje i populariziranje djela iz kulturnog, umjetničkog i društvenog života te povijesti ramskoga kraja
 • poticanje kulturno-umjetničkog stvaralaštva, posebice kod mladeži te omasovljavanje i unapređivanje svih oblika kulturno – umjetničkog amaterizma
 • razvijanje te očuvanje suradnje i povezanosti Rame i Zagreba s drugim aktivnim udrugama u Republici Hrvatskoj, Europi i ostatku svijeta
 • povezivanje iseljenih Ramaca po Republici Hrvatskoj i iseljeništvu
 •  promicanje vrijednosti Domovinskoga rata s posebnim naglaskom na hrvatske branitelje koji su na različite načine povezani s prostorom Rame

Udruga djeluje na području kulture i umjetnosti,  branitelja i stradalnika, demokratske političke kulture i ljudskih prava.

Članak 9.

Djelatnosti Udruge su:

 • društveni i kulturni rad sukladno aktualnim društvenim i kulturnim potrebama suvremenog hrvatskog društva putem prikupljanja relevantnih podataka za određenu temu te njihovu distribuciju i promidžbu putem sredstava javnih priopćavanja, javnih predavanja i organiziranja okruglih stolova
 • promicanje domoljubnih i nacionalnih vrijednosti i povijesnih istina putem održavanja javnih tribina o definiranim povijesnim nacionalnim temama
 • organiziranje tribina, predavanja i okruglih stolova s ciljem edukacije svih dobnih skupina, s posebnim naglaskom na mlade i socijalno ugrožene skupine, iz područja kulturnog, projektnog i turističkog menadžmenta te u svrhu promicanja socijalnog poduzetništva
 • ukazivanje i zagovaranje pri nadležnim institucijama za prava branitelja i civilnih stradalnika Domovinskog rata
 • organiziranje aktivnosti rada amaterskog bavljenja svojih članova, posebice mladeži kulturnim i umjetničkim aktivnostima u okviru odjela Udruge
 • organiziranje javnih kulturno-umjetničkih nastupa svojih članova, te amaterskih kulturno-umjetničkih društava iz ramskog kraja, drugih područja Republike Hrvatske i iseljeništva
 • nastupi na javnim kulturno-umjetničkim priredbama prezentirajući kulturno stvaralaštvo i narodne običaje ramskog kraja
 • organiziranje redovnih susreta (tribina), suvremenih stvaralaca iz područja kulture, umjetnosti, znanosti, i dr.
 • organiziranje izložbi likovnih umjetnika iz Rame, izložbi etnografskog blaga te audiovizualnih i fotografskih prezentacija dokumenata o narodnim običajima ramskog kraja 
 • organiziranje priredbi sa sadržajem ramskog folklora i tradicionalnih narodnih običaja Rame (Ramske večeri, Susreti Ramaca)
 • održavanje stalnih kulturnih veza s kulturno-umjetničkim društvima i institucijama iz Rame, drugih regija Republike Hrvatske i iseljeništva
 • objavljivanje glasila i publikacija s temama iz sadržaja svoje djelatnosti 
 • organiziranje ramskih susreta, kao sportskih, kulturnih i sličnih manifestacija
 • izdavanje prigodnih tiskovina, CD, DVD, vezanih za djelatnost Udruge
 • organiziranje projekata u svrhu razvoja školstva i prosvjete Rame u suradnji s prosvjetnim institucijama
 • provođenje programa njegovanja, promicanja i očuvanja zavičajnog identiteta.

Ciljane skupine Udruge s obzirom na članstvo prema kojima je usmjerena su:

 • Mladi
 • Studenti
 • Građani – opća populacija
 • Udruge i građanske inicijative
 • Volonteri
 • Branitelji – Veterani
 • Ratni stradalnici

Članak 10.

Članovi Udruge svoje aktivnosti i poslove u ostvarivanju programa i rada Udruge obavljaju na volonterskoj osnovi.

Članak 11.

Udruga može dodjeljivati priznanja pojedincima, udrugama i drugim pravnim osobama, zaslužnima za aktivni rad Udruge i njezin razvoj.

Članak 12.

U cilju ostvarivanja svojih ciljeva i djelatnosti Udruga se može udružiti u savez ili zajednicu srodnih udruga, a u skladu sa zakonom.

Odluku o udruživanju u Savez ili zajednicu srodnih Udruga donosi Sabor Udruge.

Članak 13.

Rad udruge je javan.

Javnost rada Udruge ostvaruje se na način utvrđen ovim Statutom te;

 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima pisanim putem (dostavom izvješća, objavljivanjem izvješća u prostorijama Udruge, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način)

– osiguravanjem javnosti rada sabora Udruge

– putem sredstava javnog priopćavanja

– izdavanjem glasila Udruge.

III. ČLANSTVO

Članak 14.

Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba, koja je zainteresirana za rad u Udruzi i koja prihvaća odredbe ovog statuta.

Članom Udruge postaje se upisom u registar članova, koji vodi tajnik Udruge u elektronskom obliku i sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u Udruzi.

Registar članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Upis u Registar članova Udruge obavlja se na temelju ispunjene pristupnice i odluke Upravnog odbora o prijemu u članstvo.

Na pisanu odluku Upravnog odbora o odbijanju prihvaćanja u članstvo Udruge podnositelj pristupnice ima pravo žalbe Saboru Udruge u roku od 15 dana od dana primitka odluke. 

Članak 15.

Članovima Udruge izdaju se članske iskaznice.

Oblik i sadržaj članske iskaznice utvrđuje Upravni odbor udruge.

Iznos godišnje članarine utvrđuje Upravni odbor.

Članak 16.

Prava, obveze i odgovornosti članova Udruge su:

 • birati i biti biran u tijela Udruge (samo redoviti članovi)
 • aktivan rad u odjelima Udruge te sudjelovanje u svim drugim aktivnostima Udruge
 • uredno plaćanje članarine Udruzi
 • čuvanje imovine Udruge i izvršavanje preuzetih obveza
 • čuvanje i podizanje ugleda Udruge
 • korištenje inventarom i opremom Udruge u cilju provođenja aktivnosti u Udruzi
 • pridržavanje odredbi Statuta Udruge i odluka tijela upravljanja Udrugom
 • ostala prava i obveze utvrđene Statutom Udruge, odlukama tijela upravljanja Udrugom i Zakonom.

Članak 17.

Kategorija članova Udruge su: redoviti i počasni.

Redoviti članovi Udruge su oni koji su primljeni u članstvo na način propisan člankom 14. ovog Statuta, koji uredno plaćaju članarinu Udruzi i ispunjavaju druge obveze utvrđene Statutom Udruge i odlukama tijela upravljanja Udruge.

Počasni članovi Udruge mogu biti građani i pravne osobe koji su stekli izvanredne zasluge za rad i razvoj Udruge.

Počasne članove proglašava Sabor Udruge, na prijedlog Upravnog odbora.

Počasnom članu Udruge izdaje se povelja.

Članak 18.

Članstvo u Udruzi prestaje:

– istupanjem

– isključenjem

– prestankom rada Udruge.

Članak 19.

Član Udruge može u svako doba istupiti iz članstva u Udruzi, o čemu je dužan pisano izvijestiti Upravni odbor Udruge.

Predsjednik Udruge može donijeti odluku o isključenju člana iz članstva Udruge nakon provedenog stegovnog postupka, a zbog teških ili uzastopnih povreda obveza člana Udruge utvrđenih ovim Statutom i odlukama tijela upravljanja.

Na odluku Predsjednika Udruge o isključenju iz članstva, član udruge ima pravo žalbe Povjerenstvu koje se sastoji od tri člana, a bira ga Sabor iz svojih redova s mandatom od četiri godine. Odluke toga Povjerenstva su konačne.

IV. TIJELA

Članak 20.

Udrugom upravljaju članovi Udruge kroz tijela Udruge utvrđena ovim Statutom.

Tijela udruge su:

 • Sabor 
 • Upravni odbor
 • Predsjednik 

SABOR

Članak 21.

Sabor čine svi redovni poslovno sposobni članovi Udruge.

Sabor se sastaje redovito po potrebi, a najmanje jedanput godišnje.

Članak 22.

Sjednicu Sabora saziva predsjednik Sabora.

– na vlastiti inicijativu, petnaest dana prije isteka mandata tijelima upravljanja

– na zahtjev Upravnog odbora

– na zahtjev najmanje 1/3 redovnih članova Udruge.

Ako predsjednik ne sazove Sabor u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva u pisanom obliku s prijedlogom dnevnog reda, sazvat će je predlagatelj.

Poziv za sjednicu Sabora, s prijedlogom dnevnog reda, predsjednik dostavlja članovima Sabora najmanje osam dana prije dana održavanja sjednice Sabora.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge Sabor Udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili najmanje 10 % redovitih članova Udruge koji su upisani u registar članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

Članak 23.

Saborom predsjedava predsjednik Sabora.

Radom Sabora rukovodi radno predsjedništvo koje se sastoji od predsjednika i najmanje dvaju članova.

Članak 24.

Sabor odlučuje pravovaljano natpolovičnom većinom prisutnih članova.

Sabor donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, osim ako Statutom nije određena posebna većina.

Sabor odluku donosi u pravilu javnim glasovanjem.

Sabor može odlučiti da glasovanje bude tajno.

Članak 25.

Sabor: 

– utvrđuje politiku rada Udruge,

– usvaja statut Udruge i njegove izmjene i dopune,

– usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za

prethodnu kalendarsku godinu,

– odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga

– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti,

– bira i razrješuje dužnosti predsjednika i članove Upravnog odbora,

– razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge,

– daje smjernice za rad Udruge,

– osniva i imenuje odbore, komisije i slična tijela prema potrebi, te im utvrđuje zadatke,

– odlučuje o žalbama članova protiv odluka o isključenu, 

– donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli Udruge),

– odlučuje o prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge,

– odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

UPRAVNI ODBOR

Članak 26.

Upravni odbor je upravljačko tijelo Udruge.

Upravnim odborom predsjedava Predsjednik Udruge. Upravni odbor uz Predsjednika čine još četiri (4) člana. 

Upravni odbor bira se na izbornom Saboru svake četiri godine.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 27.

Upravni odbor se konstituira na prvoj sjednici nakon izbora na Saboru.

Upravni odbor bira tajnika Udruge na mandat četiri godine.

Članak 28.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jedanput u dva mjeseca, a mogu biti sazivane pisanim putem, elektroničkim putem, putem brzojava, putem faxa, a najmanje pet dana prije održavanja.

Na zahtjev većine članova Upravnog odbora Predsjednik Upravnog odbora mora sazvati sjednicu Upravnog odbora Udruge 

Upravni odbor pravovaljano odlučuje ako je prisutna natpolovična većina od ukupnog broja članova, a odluke donosi većinom glasova svih prisutnih članova javnim glasovanjem.

U radu sjednice Upravnog odbora mogu sudjelovati i druge osobe koje zbog stručnog znanja mogu pomoći u radu Uprave, a poziv na sudjelovanje im je uputio Predsjednik Upravnog odbora.

Pozvane osobe u radu Upravnog odbora sudjeluju bez prava glasa.

O sjednicama Upravnog odbora vodi se poseban zapisnik, u koji se uz ostalo unose sve odluke Upravnog odbora.

Članak 29.

Upravni odbor obavlja sljedeće poslove:

– utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata koje donosi Sabor 

– organizira rad i djelovanje udruge između sjednica Sabora

– utvrđuje programe rada i djelatnosti što ih donosi sabor te prijedloge programske orijentacije udruge

– predlaže Saboru proračun, završni račun i izvješće o radu i poslovanju udruge

– provodi i osigurava provođenje zaključaka i odluka Sabora

– donosi odluke o prijemu u članstvo Udruge

– priprema sve prijedloge odluka iz nadležnosti Sabora

– koordinira, prati i usmjerava rad odjela, stručnih odbora i drugih oblika rada Udruge

– odlučuje o korištenju i raspolaganju pokretnom imovinom Udruge

– obavlja i druge poslove prema Statutu i ovlaštenjima Sabora.

Članak 30.

Ukoliko iz bilo kojih razloga dođe do smanjenja broja članova Upravnog odbora, Upravni odbor ima pravo kooptirati najviše do 1/3 članova Upravnog odbora s tim da isti moraju biti potvrđeni na prvoj sjednici Sabora Udruge 

Sabor može opozvati Upravni odbor u cjelini ako ustanovi da je on svojim radnjama povrijedio ovaj Statut ili programsku politiku udruge koju je utvrdio Sabor ili ako nije provodio odluke Sabora.

PREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 31.

Predsjednika Udruge bira Sabor Udruge na mandat od četiri godine.

Predsjednik Udruge je po funkciji ujedno i predsjednik Upravnog odbora.

Predsjednik:

– zastupa Udrugu,

– saziva Sabor,

– rukovodi radom Upravnog odbora Udruge,

– predlaže programa rada i Statuta koji se podnose Upravnom odboru na razmatranje i prihvaćanje,

– brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Sabora i Upravnog odbora Udruge,

– podnosi izvješće o radu Udruge Upravnom odboru Udruge,

– imenuje komisije i slična tijela prema potrebi te im određuje zadatke,

– brine se o upoznavanju javnosti s radom Sabora i Upravnog odbora Udruge,

– brine o izvršavanju akata i odluka Sabora i Upravnog odbora te ih potpisuje i naredbodavac je svih isplata,

– imenuje osobu zaduženu za materijalno i financijsko poslovanje Udruge,

– donosi odluke o isključenju člana iz Udruge,

– obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Upravnom odboru i Saboru.

U slučaju spriječenosti Predsjednika zamjenjuje Predsjednik Sabora ili drugi član Udruge kojega za to ovlasti Predsjednik Udruge.

Predsjednik podnosi Upravnom odboru i Saboru godišnje izvješće o svom radu.

Mandat predsjednika traje četiri godine.

PREDSJEDNIK SABORA 

Članak 32.

Predsjednika Sabora bira Sabor iz svojih redova na mandat od četiri godine.

Predsjednik Sabora saziva sjednice Sabora.

Predsjednik Sabora prati rad udruge i njenih tijela, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenjuje ga član Udruge kojega za to ovlasti Predsjednik Sabora.

TAJNIK

Članak 33.

Udruga ima Tajnika.

Bira ga Upravni odbor, na mandat od četiri godine;

– obavlja stručne administrativne poslove Udruge

– vodi registar članova Udruge

V. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 34.

Udruga je organizirana kroz:

 • odjele koje imenuje Upravni odbor za provođenje zadataka koji proizlaze iz djelatnosti Udruge
 • odjeli: odjeli za suradnju sa Ramom, odjel za suradnju s ograncima, odjel za kulturno izdavačku djelatnost, odjel za sport i turizam, odjel za školstvo i prosvjetu, odjel za hrvatske branitelje

– programski savjet koji se brine o pripremanju organizacijski nastupa, predlaganju    programa nastupa i obavljanju drugih srodnih poslova za koje ga ovlasti Upravni odbor

VI. IMOVINA

Članak 35.

Imovinu čine:

– novčana sredstva

– pokretne i nepokretne stvari

– druga imovinska prava

Članak 36.

Udruga stječe imovinu:

– od članarine

– dobrovoljnih priloga i darova

– dotacija iz proračuna

– prihoda iz djelatnosti Udruge

– iz drugih izvora u skladu sa zakonom

Imovina Udruge može se nalaziti i u inozemstvu.

Članak 37.

Prihodi i rashodi planiraju se godišnje, a utvrđuju se godišnjim završnim računom na dan 31.

prosinca tekuće godine.

Prijedlog završnog računa sastavlja i Saboru podnosi Upravni odbor najkasnije do 28. veljače tekuće za prethodnu godinu.

VII. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 38.

Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe  na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove. 

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Sabor imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Sabor. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja udrugom temeljem kojih  se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi  nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.  

VIII. PRESTANAK RADA

Članak 39.

U slučaju prestanka postojanja udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi istih ili sličnih ciljeva i djelatnosti.

U slučaju prestanka rada na temelju odluke Sabora, ista donosi odluku o prestanku

djelovanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova zastupnika u Saboru.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

Statut udruge donosi Sabor dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova.

Izmjene i dopune Statuta donosi se na način i po postupku za njegovo donošenje.

Članak 41.

Likvidatora udruge imenuje i opoziva Sabor iz redova članova udruge i nema mandat.

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruge kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

Članak 42.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Sabor.

Članak 43.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Zagreb, 29. lipnja 2023. godine Predsjednik Udruge

Slika na kojoj se prikazuje rukopis, crta, kaligrafija

Opis je automatski generiran

                                      ______________________

dr. sc. Mijo Beljo